História

Projekt tvorby ECHI (European Community Health Indicators) bol zahájený už  roku 1997, kedy v rámci Programu monitorovanie v oblasti zdravia bolo jedným z hlavných cieľov stanovenie sady zdravotných ukazovateľov pre monitorovanie trendov, realizáciu medzinárodných porovnaní a podporu národných a EÚ politík. Monitorovanie zdravia bolo v tomto kontexte chápané ako základ pre zdravotnú politiku a plánovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Tento cieľ bol naplnený ECHI(M - Monitoring) projektmi, ktorých bolo postupne niekoľko:

§          ECHI-1: 1998-2001 – snaha pokryť indikátormi celú oblasť verejného zdravotníctva, naplniť potreby užívateľov, politické potreby EÚ a členských štátov, s využitím existujúcich zdrojov a zároveň priniesť určité inovácie

§          ECHI-2: 2002-2005 – výber užšej skupiny indikátorov,  ktorého kritériami bolo: zameranie na rozšírené problémy verejného zdravotníctva, nerovnosti v zdraví, možnosť ovplyvnenia, zlepšenia

§          ECHIM: 2005-2008 – hlavným cieľom tejto fázy bolo vyvinúť a implementovať zoznam ECHI indikátorov vo všetkých krajinách  EÚ, vyhodnotiť predpoklady pre implementáciu, zhodnotiť dostupnosť a porovnateľnosť zdrojov dát pre indikátory

 

Výsledkom týchto projektov bolo vytvorenie sady najprv 200 indikátorov (ECHI 1), neskôr 82 indikátorov v rámci tzv. "shortlistu“ | skráteného zoznamu (ECHI 2), nakoniec bol vytvorený zoznam 88 indikátorov v roku 2008. V súčasnej dobe prebieha  ďalšia nadväzujúca fáza - ECHIM JA (JA - Joint Action | Spoločná akcia), vytvorená k podpore napĺňania cieľov Druhého akčného programu v oblasti zdravia (pre roky 2008-2013). Zámerom projektu je upevniť a rozšíriť ECHI indikátory na udržateľný  monitorovací systém zdravia v Európe. Projekt bol pôvodne plánovaný s trvaním do konca roku 2011, neskôr bol predĺžený do polovice roku 2012. V súčasnej dobe sa diskutuje o budúcnosti ECHI indikátorov po skončení ECHIM JA (zdroj: ECHIM.CZ, upravené).

[Obrázok]

   Project No 20082391

  

[Obrázok]

  [Obrázok]

[Obrázok]

    [Obrázok]

   [Obrázok]

§            ECHIM projekt

§            ECHI indikátory

Dr Iveta Rajničová-Nagyová

kontaktná osoba pre SR

UPJŠ LF Košice, KISH

Ústav verejného zdravotníctva
T
r SNP 1, 040 11 Košice

tel. +421 55 234 3394

© ECHIM Slovak National Implementation Team | Webdesign by Impressa