Indikátory ECHI

 1. A. Demografické a socioekonomické faktory (9 indikátorov)
  1. 1. Obyvateľstvo podľa pohlavia a veku
  2. 2. Hrubá miera pôrodnosti
  3. 3. Vekové zloženie matiek
  4. 4. Úhrnná plodnosť
  5. 5. Populačné projekcie
  6. 6. Obyvateľstvo podľa vzdelania
  7. 7. Obyvateľstvo podľa zamestnania
  8. 8. Celková nezamestnanosť
  9. 9. Obyvateľstvo pod hranicou chudoby a príjmová nerovnosť
 2. B. Zdravotný stav (32 indikátorov)
  1. 10. Nádej na dožitie / Stredná dĺžka života
  2. 11. Dojčenská úmrtnosť
  3. 12. Perinatálna úmrtnosť
  4. 13. Úmrtnosť podľa príčin smrti
  5. 14. Úmrtia v dôsledku užívania návykových látok
  6. 15. Úmrtia v dôsledku fajčenia
  7. 16. Úmrtia v dôsledku konzumácie alkoholu
  8. 17. Zvýšená úmrtnosť v dôsledku vĺn horúčav (nadmerných horúčav)
  9. 18. Vybrané infekčné ochorenia
  10. 19. HIV/AIDS
  11. 20. Incidencia nádorových ochorení
  12. 21. Cukrovka / Diabetes Mellitus
  13. 22. Demencia / Alzheimerova choroba
  14. 23. Depresia
  15. 24. Akútny infarkt myokardu (AIM)
  16. 25. Mozgová mŕtvica
  17. 26. Astma
  18. 27. Chronická obštrukčná choroba pľúc
  19. 28. Nízka pôrodná hmotnosť
  20. 29. Úrazy doma, vo voľnom čase, v škole
  21. 30. Úrazy pri dopravných nehodách
  22. 31. Úrazy na pracovisku
  23. 32. Pokus o samovraždu
  24. 33. Subjektívne vnímané zdravie
  25. 34. Chronická chorobnosť
  26. 35. Dlhodobé obmedzenie v činnostiach
  27. 36. Obmedzenie telesných a zmyslových funkcií
  28. 37. Celková svalo-kostrová bolesť
  29. 38. Psychický distres
  30. 39. Duševná pohoda
  31. 40. Nádej dožitia podľa zdravotného stavu: Dĺžka života v zdraví
  32. 41. Nádej na dožitie podľa zdravotného stavu: Iné
 3. C. Zdravotné determinanty (14 indikátorov)
  1. 42. Index telesnej hmotnosti
  2. 43. Krvný tlak
  3. 44. Pravidelní fajčiari
  4. 45. Fajčiace tehotné ženy
  5. 46. Celková konzumácia alkoholu
  6. 47. Riziková konzumácia alkoholu
  7. 48. Užívanie nelegálnych drog
  8. 49. Konzumácia ovocia
  9. 50. Konzumácia zeleniny
  10. 51. Dojčenie
  11. 52. Fyzická aktivita
  12. 53. Zdravotné riziká súvisiace s prácou
  13. 54. Sociálna opora
  14. 55. Expozícia PM10 (pevným časticiam)
 4. D. Zdravotnícke intervencie: zdravotné služby (29 indikátorov)
  1. 56. Preočkovanosť u detí
  2. 57. Preočkovanosť seniorov proti chrípke
  3. 58. Skríning rakoviny prsníka
  4. 59. Skríning rakoviny kŕčka maternice
  5. 60. Skríning kolorektálneho karcinómu
  6. 61. Časovanie prvých návštev v rámci prenatálnej starostlivosti u tehotných žien
  7. 62. Nemocničné lôžka
  8. 63. Zamestnaní lekári
  9. 64. Zamestnané sestry a ošetrovateľský personál
  10. 65. Mobilita odborných zdravotníckych pracovníkov
  11. 66. Medicínske technológie: MRI a CT
  12. 67. Viacdňové hospitalizácie na vybrané diagnózy
  13. 68. Jednodňové hospitalizácie na vybrané diagnózy
  14. 69. Pomer jednodňových a viacdňových hospitalizácií u vybraných diagnóz
  15. 70. Priemerná ošetrovacia doba u vybraných diagnóz
  16. 71. Návštevy u praktického lekára
  17. 72. Vybrané ambulantné návštevy
  18. 73. Vybrané operácie: transluminálna koronárna angioplastika, umelá náhrada bedrového kĺbu, katarakta
  19. 74. Užívanie vybraných skupín liečiv
  20. 75. Mobilita pacientov
  21. 76. Pokrytie zdravotným poistením
  22. 77. Výdaje na zdravotnú starostlivosť
  23. 78. Miera prežitia pre karcinómy
  24. 79. Úmrtnosť do 30 dní po prijatí u hospitalizovaných s AIM a mozgovou mŕtvicou
  25. 80. Rovnosť prístupu k službám zdravotnej starostlivosti
  26. 81. Čakacie doby na plánované operácie
  27. 82. Infekcie chirurgických rán
  28. 83. Oneskorenie v liečbe rakoviny
  29. 84. Starostlivosť o diabetikov
 5. E. Zdravotnícke intervencie: podpora zdravia (4 indikátorov)
  1. 85. Politiky týkajúce sa expozície tabakovému dymu v prostredí
  2. 86. Politiky týkajúce sa zdravej výživy
  3. 87. Politiky a postupy týkajúce sa zdravého životného štýlu
  4. 88. Integrované programy v zariadeniach, vrátane pracovísk, škôl, nemocníc

[Obrázok]

   Project No 20082391

  

[Obrázok]

  [Obrázok]

[Obrázok]

    [Obrázok]

   [Obrázok]

§            ECHIM projekt

§            ECHI indikátory

Dr Iveta Rajničová-Nagyová

kontaktná osoba pre SR

UPJŠ LF Košice, KISH

Ústav verejného zdravotníctva
T
r SNP 1, 040 11 Košice

tel. +421 55 234 3394

© ECHIM Slovak National Implementation Team | Webdesign by Impressa