Úvod

Cieľom projektu ECHIM (European Community Health Indicators Monitoring | Monitorovanie zdravotných indikátorov v Európskom spoločenstve) je zjednotiť zdravotné indikátory v Európskych krajinách a vytvoriť udržateľný Európsky systém monitorovania zdravotných ukazovateľov | http://www.echim.org 

 

Hlavným koordinátorom projektu je fínsky Národný inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť (THL, Helsinki)

  

Na európskej úrovni existujú ešte ďalšie 4 riešiteľské a koordinačné centrá (asociovaní partneri):

- Robert Koch institut (RKI, Berlín, Nemecko)

- Národný inštitút pre verejné zdravie a prostredie (RIVM, Bilthoven, Holandsko)

- Hygienický inštitút (HI, Vilnius, Litva)

- Inštitút verejného zdravia (ISS, Rím, Taliansko)

  

Okrem koordinačných centier projekt riadi tiež tzv. ECHIM Core Group  (základná skupina) a skupina národných experov, medzi ktorými má zástupcu i Slovensko (Dr. Iveta Rajničová-Nagyová). Táto skupina sa stará o vývoj projektu a o spoluprácu medzi DG SANCO, Eurostat a Regionálnym úradom WHO pre Európu (WHO/Europe). 

 

Projekt je hradený z prostriedkov Európskej komisie, konkrétne spadá pod DG SANCO (Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov). Slovensko je tzv. spolupracujúcim partnerom, tzn. priamo na projekt finančné prostriedky nedostáva, ale zaisťuje implementáciu na národnej úrovni. Realizáciu tejto úlohy na Slovensku koordinuje Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta (UPJŠ LF) v spolupráci so Slovenskou asociáciou verejného zdravia (SAVEZ) a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku (WHO SR). Pre úspešnú realizáciu cieľov projektu bol zostavený Národný implementačný tím (NIT), ktorý okrem iného tiež koordinuje zapojenie politikov, vedúcich pracovníkov Ministerstva zdravotníctva, štatistikov, predstaviteľov odborných spoločností, zdravotných poisťovní a ďalších expertov na túto problematiku (zdroj: ECHIM.CZ, upravené).

[Obrázok]

   Project No 20082391

  

[Obrázok]

  [Obrázok]

[Obrázok]

    [Obrázok]

   [Obrázok]

§            ECHIM projekt

§            ECHI indikátory

Dr Iveta Rajničová-Nagyová

kontaktná osoba pre SR

UPJŠ LF Košice, KISH

Ústav verejného zdravotníctva
T
r SNP 1, 040 11 Košice

tel. +421 55 234 3394

© ECHIM Slovak National Implementation Team | Webdesign by Impressa